Зӕппӕдзтӕ

Зианы ӕгъдӕуттӕ

720
(ранӕуӕггонд 13:05 12.07.2016)
Рагон ӕгъдӕуттӕм гӕсгӕ, ирон адӕм никуы арӕзтой дыууиссӕдзӕм бон, зианы фынгыл фондз-авд рӕгъӕй фылдӕр не ‘мбӕлд, фӕсивӕд та цыдысты ӕрмӕстдӕр лӕггад кӕнынмӕ. Цы фӕивта ӕнусты дӕргъы зианы ӕгъдӕутты рӕстӕг ӕмӕ ӕндӕр адӕмты ӕгъдӕутты ӕндӕвдадӕй, уый тыххӕй Sputnik радзырдта зындгонд ирон ахуыргонд,профессор Плиты Гацыр.

ЦХИНВАЛ, 23 дек — Sputnik. Марды йӕ фӕстаг балцы афӕндараст кӕныны ӕгъдау ирон адӕмы хуызӕн рӕсугъд никӕмӕ уыдис раг заманты. Зиан фехъусгӕйӕ, стӕй йӕ боны дӕр адӕм фӕдисы уавӕры уыдысты. Фӕстаг фӕндараст зӕгъынмӕ цыдис бирӕ адӕм. "Мах хуызӕн мардмӕ нӕ цӕуынц ӕндӕр рӕтты, азмӕлӕн нал уыди абон нӕ уӕлмӕрдты" — фыста йӕ поэмӕ "Уӕлмӕрдты"-йы Хетӕгкаты Къоста.

Уӕды рӕстӕджы зианмӕ дард рӕттӕй, хохбӕстӕй цыдысты ӕмӕ зианджын йӕ хӕсыл нымадта, цӕмӕй алчидӕр мардӕн рухс зӕгъа ӕмӕ ӕххормагӕй ма аздӕха. Къоста йӕ очерк "Особа"-йы куыд фыссы, уымӕ гӕсгӕ хисты боны хӕрдзтӕ бирӕ уыдысты ӕмӕ сӕ нымайы, цы иу бахъуыд зианӕн — сау кӕрдзын, арахъ тунджитӕй (3 литр), фыдызгъӕл. Фӕлӕ иу адӕм кӕцы фӕнды дуджы дӕр зианы рӕстӕджы кӕрӕдзийӕн ӕххуыс кодтой.

Осетинская свадьба
© Sputnik / Архивное фото

Не ‘гъдауы баззад иу хъуыддаг — марды кӕндтӕн ӕнӕаразгӕ нӕ уыд ӕмӕ ацы миниуджытӕ нӕ адӕмы кодтой мӕгуыр ӕмӕ сӕфты фӕндагмӕ. Кавказмӕ цы бӕлццӕттӕ цыд, уыдонӕй иу афтӕ фыста: "Цы фӕнды ирон лӕг дӕр дыууӕ хисты куы скӕна, уӕд йӕ къухмӕ мӕгуыры лӕдзӕг райсдзӕн". Зианджын лӕг иу йӕ уазӕг кадыл арвитын ӕмӕ мард бавӕрыныл фӕцис ӕмӕ фӕстейӕ чи баззад, уыдон мӕт нал кодта. Уыцы хъуыддӕгтӕ хорзӕй ницы лӕвӕрдтой, фӕлӕ уӕддӕр ирон адӕмӕн зиан уыд иууыл сӕйрагдӕр, ӕгӕрыстӕмӕй, ӕмбисонд дӕр баззад — мардӕй хистӕр ницы ис.

Абон зиан аразыны хъуыддӕгтӕй райгонд не стӕм, фӕлӕ сӕ уӕддӕр ӕххӕст кӕнӕм. Нӕ фыдӕлтӕй нын цы баззад, уыдон сӕйрагдӕр сты, абон цы аразӕм, уымӕй ӕмӕ сӕ хъуамӕ хъахъхъӕнӕм.

Ӕхсӕвӕртӕ

Нӕ фыдӕлты ӕгъдаумӕ гӕсгӕ-иу лӕг йӕ цардӕй куы ахицӕн, уӕд ӕй ӕртыккаг бонӕй дарддӕр уӕлӕуыл нӕ уагътой. Ӕхсӕв-иу зианмӕ бадгӕ кодтой, хуыдтой сӕ ӕхсӕвбадӕнтӕ. Ӕмӕ абон цытӕ фӕкӕнынц — иу изӕр сыхӕгтӕ ӕрывӕрынц фынг, аннӕ изӕр бинонтӕ — уый ирон адӕммӕ никуы уыд. Уый у ӕнӕпайда хъуыддаг ӕмӕ йыл къух сисын хъӕуы. Фынг-иу ӕрӕвӕрдтой ӕрмӕстдӕр марды фарсмӕ чи бадт, уыдонӕн.

Хъарӕггӕнджытӕ

Стыр мӕлгъӕвзаг уыдысты хъарӕггӕнӕг сылгоймӕгтӕ ӕмӕ сӕ кодтой комӕй-коммӕ. Ӕз мӕхӕдӕг ӕвдисӕн уыдтӕн, сылгоймагӕй-нӕлгоймагӕй, адӕмы-иу хъарӕггӕнӕг куыд фӕкӕуын кодта, фӕлӕ-иу йӕхицӕй цӕссыг дӕр не ‘рхаудта.

Хисты боны кӕндтӕ

Абоны зианы фынгтӕ нӕ фыдӕлты фынгтӕй цӕхгӕр хицӕн кӕнынц. Нӕ фыдӕлтӕ зианы фынгтыл ӕвӕрдтой ӕрмӕстдӕр фыдызгъӕл, арахъхъ, кӕрдзын, ӕгӕрыстӕмӕй цыхт дӕр фӕстӕдӕр фӕзынд. Иуӕй-иу хатт фехъусӕн вӕййы: "Уӕртӕ Дзӕуджыхъӕуы афтӕ кӕныц". Цӕгат Ирыстон нӕ фыдӕлты ӕгъдӕуттӕ хуыздӕр бахъахъхъӕдтой. Махмӕ та хисты ахӕм фынг ныккалынц ӕмӕ цинаджы фынгӕй ницӕмӕй фӕхицӕн кӕны. Уый худинаг у, нӕхи рӕсугъд ӕгъдӕуттӕ сафӕм ӕмӕ кӕйдӕр гуымир ӕгъдӕуттыл та нӕхи марӕм.

Нӕ фыдӕлтӕ зиан хуыцаубоны не ‘вӕрдтой, уый бынтон карз уыд. Не‘вӕрдтой къуырисӕры, ӕртыццӕджы ӕмӕ майрӕмбоны дӕр. Фӕсивӕд зианмӕ цыдысты лӕггад кӕнынмӕ, уыдон фынгыл нӕ бадтысты.

Зианы рӕгътӕ

Уыдис нӕм зианы фынгыл ӕрмӕстдӕр фондз-авд куывды: фыццаг — Хуыцауы хорзӕх уӕд ӕмӕ зианджынтыл нырӕй фӕстӕмӕ цины хабӕрттӕ цӕуӕд; дыккаг — мард рухсаг уӕд; ӕртыккаг — йӕ фӕстӕ кӕй ныууагъта, уыдон цӕрӕнбонтӕ бирӕ уӕд. Афтӕмӕй фондз уыдаиккой, ӕви авд — рухс ӕмӕ цӕрӕнбон кӕрӕдзи ивтой. Абоны бон зианы мах нырма фӕкӕнӕм рухстытӕ ӕмӕ схизынц суанг 17 онг дӕр. Адӕм фынгӕй фӕцӕуынц, уӕд стӕй та ахизӕм цӕрӕнбонмӕ. Уыцы хъуыддӕгтӕ нӕ сыхӕгтӕй райстам ӕмӕ искӕмӕй хъуамӕ хорздзинад райсай. Ам та хорзӕй ницы ис.

Уымӕй дарддӕр ма нын бамбарыны афон у, зианы фынгыл Уастырджийы кой кӕй не ‘мбӕлы кӕнын, уый циндзинадмӕ хауы. Нӕй бар кувӕггаг дӕттын ӕмӕ уӕныстӕг рахӕссын фынгмӕ — уый дӕр цины фынгӕй у.

Цалынмӕ рухс зӕгъой, уӕдмӕ фынгмӕ бавналӕн нӕй, ацы хъуыддӕгтӕ Цӕгат Ирыстоны ныр дӕр хъахъхъӕныц. Зианы фынгтӕ хъуамӕ рахицӕн кӕнӕм цины фынгтӕй, науӕд хынджылӕг кӕнӕм нӕ мардтӕй.

Ӕртӕ сабаты

Нӕ фыдӕлтӕ зианӕн арӕзтой ӕртӕ сабаты. Цалдӕр ӕнӕкъай сылгоймаджы цыдысты уӕлмӕрдмӕ ӕмӕ-иу марды ингӕныл скодтой арт. Уымӕй дарддӕр ницы арӕзтой сабатбоны. Ныр та уыцы ӕгъдау дӕр рохуаты аззад! Фынгтӕ ӕвӕрын сабатбонты у худинаг ӕмӕ йӕ хъӕуы ныууадзын.

Ӕвдӕм бон

Нӕ фыдӕлтӕ ма арӕзтой ӕвдӕм бон. Хил-иу чи дардта, уый иу уыцы бон йӕхи адаста. Сарӕзтой иу чысыл фынг ӕмӕ —иу ӕввахс сыхӕгтӕм фӕдзырдтой.

Дыууиссӕдзӕм бон

Дыууиссӕдзӕм бон ирон адӕммӕ никуы уыд. Абон дӕр Урс Туалтӕ ӕмӕ Едысмӕ ацы хъуыддаг нӕ бахӕццӕ ис. Дзӕуджыхъӕуы дӕр ӕй нӕ зыдтой, фӕлӕ ардыгӕй цы адӕм ныццыдысты, уыдоны ӕхсӕн ӕрфидар. Ногиры та йыл бакодтой хъоды. Махмӕ та у зианы фӕстӕ иууыл стырдӕр бон ӕмӕ йӕ фынгтӕ чындзӕхсӕвы хуызӕн вӕййынц, суанг ма дзы дзыкка дӕр вӕййы.

Саударыны ӕгъдау

Мадӕн-иу йӕ хъӕбул, науӕд та йӕ мой куы амард, уӕд-иу цъында хӕдон сбыдта ӕмӕ йӕ иу афӕдз дардта гом буарыл. Зианджын бинонтӕ азы дӕргъы сӕхи хызтой урс дзаумайӕ. Нӕ фыдӕлтӕй ӕнӕ худӕй зианмӕ ничи цыд, цыбырдысӕй бацӕуын дӕр уыд худинаг.

Куадзӕн

Абон нӕхи аххосӕй куадзӕн схӕццӕ кодтам. Хуыцаубоны йӕ хонӕм Дзуары бон, йӕ фӕстӕ къурисӕр та — мӕрдты бон. Афтӕмӕй та нӕ фыдӕлтӕм куадзӕн уыд Дзуары бон, сцӕттӕ-иу кодтой кувинӕгтӕ, ног мӕрдджынтӕ та иу сӕ зианы ингӕнтӕ бадзӕбӕх кодтой. Ныр та куадзӕн дӕр ракодтой мӕрдты бонмӕ.

Зӕрдӕвӕрӕн

Ног зианджын-иу хъӕубӕсты ӕххуысӕй базылд йӕ уӕлмӕрдмӕ. Зылдысты хӕхтыл, кӕмттыл ӕмӕ агуырдтой, марды риуыл чи аххӕсса, ахӕм къӕй дур. Мардӕн йӕ къӕхты ӕрдыгӕй ӕмӕ йӕ нывӕрзӕны дӕр сагътой хъил дуртӕ. Ингӕнӕй-иу цы сыджыт скалд, уый тымбыл кодтой йӕ риуыл ӕмӕ уый сӕрыл та ӕвӕрдтой нӕутӕ. Дыгуронау уыцы нӕу хуыйны "зӕлдӕ". Ивындзинӕдтӕ ӕрцыд зӕлты ӕхсӕн ӕмӕ йӕ мах абон хонӕм "зӕлдӕвӕрӕн" нӕ, фӕлӕ "зӕрдӕвӕрӕн". Ныр зӕрдӕвӕрӕны кусарт ӕмӕ фынг куыд кӕнынц, афтӕ дӕр ирон адӕммӕ никуы уыд.

Майрӕмкуадзӕн

Майрӕмкуадзӕн ӕрвылаз дӕр вӕййы 28 августы. Ацы бон уӕлмӕрдмӕ ничи цӕуы, фӕлӕ зианӕн хӕдзары бинонтӕ рухс кӕнынц се ‘ввахс адӕмимӕ.

Афӕдзы хист

Афӕдзы бон зианы кӕндтӕй уыд фӕстаг бон. Кодтой кусарт. Нӕлгоймагӕн уагътой дугътӕ, зианджынты сӕ къух куыд амыдта, афтӕ. Дугътӕ уагътой кӕнӕ йӕ боны, кӕнӕ йӕ афӕдзы бон.

Бӕхфӕлдисын

Кӕд иу зианджын бинонтӕн сӕхицӕн нӕ уыд бӕх, уӕд-иу искӕй бӕх ракуырдтой ӕмӕ-иу ӕй фӕлдисынмӕ акодтой ингӕны цурмӕ. Хистӕр лӕг-иу идоныл хӕцыд ӕмӕ фӕлдисыны ӕгъдаумӕ гӕсгӕ раныхас кодта. Археологион зонӕнтӕй куыд бӕрӕг у, афтӕмӕй уыд ахӕм рӕстӕджытӕ, ӕмӕ-иу лӕгӕн бӕхӕй дарддӕр ныффӕлдыстой йӕ усы дӕр ӕмӕ-иу ын ӕй йемӕ бавӕрдтой. Хъӕзныг лӕгӕн та фӕлдыстой йе ‘ххуырстыты дӕр.

Стӕй йӕ фӕстӕдӕр бамбӕрстой ацы уӕззау ӕгъдау ӕмӕ ма фӕлдисын райдыдтой ӕрмӕстдӕр дзаумӕттӕ. Иутӕ сӕ зианы фӕлдыст дзаума адӕмыл байуарынц ӕмӕ фӕзӕгъынц: "Йӕ номыл сӕ фӕдар".

Сотиаг

Зианджын бинонтӕн ӕххуысы хуызтӕ райдайӕнӕй фӕстӕмӕ хицӕнтӕ сты, ӕххуыс кодтой хойрагӕй, фосӕй, сотиагӕй. Абоны бон ацы дзырд зонгӕ дӕр ничиуал кӕны. Сотиаг хуыдтой хойраг, кӕцыйы зианы тыххӕй хъавыдысты куыройы ӕрыссынмӕ. Сӕрмагондӕй ма ӕлгъыст дӕр баззад — "ацу дӕ куыройы сотиаг ӕрысс".

Зӕппӕдзтӕ

Марды раздӕр ӕвӕрдтой зӕппӕдзты. Зӕххы бын-иу скъахтой, мидӕгӕй дзы ӕвӕрдтой тӕрхӕджытӕ ӕмӕ-иу марды бадгӕйӕ бавӕрдтой уым. Дуар саразыны фадат дзы кӕй нӕ уыд, уымӕ гӕсгӕ-иу ыл стыр къӕй ныффӕлдӕхтой.

Зианы ӕгъдӕутты ма нӕм абон дӕр хорз миниуджытӕ бирӕ ис, уыдон ӕхсӕн зианы рӕстӕджы кӕрӕдзи фарсмӕ кӕй балӕууӕм. Ӕгӕрыстӕмӕй ма ахӕм ӕмбисонд дӕр ис: "Ирон лӕджы йӕ зианы уӕлхъус иунӕгӕй куы ныууадзай, уӕд йӕхӕдӕг йӕ разӕй фӕуыдзӕн".

720
Темӕтӕ:
Ирон ӕгъдӕуттӕ (5)
Сӕйраг темӕтӕ
Ирон ӕвзаг ӕмӕ ӕгъдӕуттӕ
Ирон куывды ӕгъдӕуттӕ
Уалыты Ирбеджы тыллæджы дуне

Бынæттон джитъри æмæ помидор: Уалыты Ирбеджы тыллæджы дуне

141
(ранӕуӕггонд 16:09 25.09.2020)
Æвзонг амалиуæггæнæг куыд зæгъы, афтæмæй цы тыллæг æркодта, уыдон ауæй кæны улæфт бонты бынæттон базары. Хатт æм æлхæнæг æрбацæуы бынатмæ дæр

ЦХИНВАЛ, 19 сен – Sputnik, Дриаты Лейла. Хуссар Ирыстоны Цхинвалы районы Дыгъуызты хъæуы цæрæг Уалыты Ирбег столицæйы базар ифтонг кæны бынæттон халсарæй, йæ джитъритæ æмæ помидортæн æлхæнæг цæуы бынатмæ дæр. Куыстуарзаг лæгæн йæ амалиуæгад скусын кæнынæн фæахъаз ис 250 мин сомы кредитон фæрæзтæ, кæцытæ хицауад дæтты чысыл амалиуæгады райрæзтæн.

"Ахæм хъуыддагыл ныххæцын баст у бæрæг зындзинæдтимæ, хатт тас дæр вæййы, цы фæрæзтæ бахардз кæнай, уыдон дæр дзæгъæлы куы фæуой", - зӕгъы Цхинвалы районы цæрæг, æвзонг арендатор Уалыты Ирбег.

Ирбег цы хъуыддаг сфæнд кодта райдайын, уымæн æм æхцайы фæрæзтæ нæ уыд. Фӕлӕ бацæттæ кодта бизнес-программæ æмæ йæ балæвæрдта дыууæ азы размæ, æвзонг амалиуæггæнджытæ æмæ фермæтæн æххуысы тыххæй Экономикон райрæзты министрад цы сæрмагонд къамис сарæзта, уырдæм. Уыдон ын рахицæн кодтой 250 мин сомы, фӕлӕ уал уæдмæ æвзонг лæппу йæхи сæрмагонд зæххы фадыгыл, цы æхцайы фæрæзтæ йæм уыд, уыдонӕй самал кодта ӕмӕ сарæзта каркастæ. Фæлæ йын дарддæр æхца нал сфаг. Кредиты хуызы цы æхцатæ райста, уыдонæй та йӕ ӕркодта ӕмбӕлон уагмæ, йæ фæрстæ йын бамбæрзта целлофанæй, бауагъта йæм донхæргæнæн дон. Йæ сæр та йын сагъуыста лексанæй.

"Фыццаг аз дзы ныссагътон помидоры садзæнтæ ӕмӕ сӕ ауӕй кодтон. Дыккаг аз хъуыддаг фæрæвдздæр ис. Ирбег ныссагъта цæхæрайы сыфтæ æмæ алыгъуызон цъæхыгтæ. Тынг зæрдиагæй сæ истой нæ горæты кæрдзынтæ цы къæбицты кæнынц, уыдон хицæуттæ", - загъта Ирбег.

Ирбег куыд зæгъы, афтæмæй йæ хъӕрмуаты цы цæхæрайы сыфтæ зад, уыдон уыдысты экологон æгъдауæй сыгъдæг. Дыккаг азы тыллæгæй дæр райгондӕй баззад Уалыйы фырт, фæлæ уæддæр йæ фæрæзтæ уый бæрц нæма сты, цæмæй йæ хъӕрмуаты фæрстæ дæр лексанæй баива. Йæ целлофантæ арæх ныскъуыдтæ вæййынц, фæивы сæ рæстæгæй-рæстæгмæ.

Æвзонг амалиуæггæнæг куыд зæгъы, афтæмæй хъармуат капиталон арæзт куыннæ уа, уæд тæссаг у, цы куыстытæ кæны, уыдон дзӕгъӕлы куы фӕуой, уымæй. Уымӕн ӕмӕ тыхдымгæтæ æмæ ихуарттытæ куы вæййы, уæд хъӕрмуаты фæрстæ цы целллофантæй æмбæрзт сты уыдон ныскъуыдтæ кæны.

Амалиуæггæнæг ма куыд зæгъы, афтæмæй зæххы куыст чи кæны, уый хъуамæ алцæмæ дæр лæууа цырд. Иу бон дæр куыннæ бахизы йæ хъӕрмуатмæ, уæддæр ыл бæрæгæй фæзыны, иу куыст, дам иннæйы æййафы.

Ацы аз та Ирбег йæ хъæрмуаты байтыдта джитритæ, ӕмӕ памидортӕ.

"Æз хъæуты хъомыл кодтон. Мæ ныййарджытæ хуымæтæг зæхкусæг адæм сты. Мæхи цæстæй уыдтон мæ мад иу æрвылаз дæр уыцы иу бынаты куыд тыдта помидортæ æмæ джитритæ. Раст зæгъгæйæ, йын æвзæр нæ задысты, фæлæ уæд æрдз дæр æндæрхуызон уыд. Интернеты хызæджы хъæууон-хæдзарадон продукттæ æрзайыны сайттæ, куыд амонынц, афтæмæй алы аз дæр ивын хъæуы халсæртты бынæттæ, уæд, дам, хуыздæр тыллæг дæтдзысты", - зæгъы Ирбег.

Æвзонг амалиуæггæнæг куыд зæгъы, афтæмæй цы тыллæг æркодта, уыдон ауæй кæны улæфт бонты бынæттон базары. Хатт æм æлхæнæг æрбацæуы бынатмæ дæр.

141
Транскам

Фондз мæйы æхгæд æмбæрзæны: куыд аиуварс кодта Хуссар Ир йæхи COVID-19-æй

54
(ранӕуӕггонд 16:12 16.09.2020)
161 боны бӕрц Хуссар Ир цард æндæр уавæрты – республикæйы цæрджытæн Уæрæсемæ ацæуыны фадæттæ фæкъуындæг сты, пандемийы рæстæг ивта царды фæтк æмæ æргътæ

ЦХИНВАЛ, 16 сен – Sputnik, Плиты Фатимæ. Хуссар Ир фондз мæйæ фылдæр цард æхгæд арæнты, ацы æмгъуыд нæ республикæйæ Уæрæсемæ ацыд 1600 адӕймаджы, фæстæмæ йæ райгуырæн бæстæмæ æрыздæхт 13 апрелӕй 31 августмӕ 1500 адӕймаджы.

Sputnik æрæмбырд кодта фондз мæйы дæргъы Хуссар Ир куыд цард COVID-19-ы пандемийы тыххæй æхгæд арæнты, уый фæдыл æрмæг.

Пандемийы æндæвдад

Дунейы коронавирусы пандемийы ӕндӕвдад Хуссар Ирыстон рахатыд ацы аз марты мӕйы. Уӕд ахуырады министрад аскъуыддзаг кодта бакӕнын ӕппӕт ахуырадон уагдӕтты карантин. Ахуырады системӕ архайдтой сцайдагъ кӕнын дистанцион формат. 5-æм апрелӕй коронавирусы апарахаты тасӕй Хуссар Ирыстон ӕмӕ Уӕрӕсейы ʻхсӕн арӕныл ӕнӕ сӕрмагонд барамындӕй ацӕуӕн нал уыд.

Рахицæн æрцыд аст категори, кæцытæн бар уыд цæуын, сæ нымæцы æфсæдонтæ, дипломатон мисситы кусджытæ æмæ æндæр категоритæ. Фæстæдæр арæн ноджы фæкарздæр ис.

161 боны бӕрц Хуссар Ир цард æндæр уавæрты – Хуссар Ирыстоны цæрджытæн Уæрæсемæ ацæуыны фадæттæ фæкъуындæг сты. Марты кæронæй республикæйы цадæггай райдыдта ивын цард - тобæтæ фæзынд массон мадзæлттæ ауадзыныл, ахуырад цадæггай цыд дистанцион форматмæ, фæивта куыстуæтты график, республикæйы фæзынд кæцыдæр медикаментты цухдзинад, дуканиты æргътæ ивтой.

COVID-19-æй рынчынтæ

Карантины рæстæг райгуырæн бæстæмæ чи здæхт, уыдон хсæн разынд коронавирусæй рынчынтæ. Вирус – иу фæбæрæг ис Уæрæсейы ахуыргæнæндæтты бынæттон цы фæсивæд ахуыр кодтой, уыдон хсæн. Рынчынтæ иууылдæр уыдысты карантины. Фыццаг рынчыны республикæйы сбæлвырд кодтой 6 майы, кæцы Хуссар Ирмæ æрцыд 30 апрелы.

"Карантины рæстæг Ӕнæниздзинад хъахъхъæнынады министрад Уæрæсейы рынчындæттæм арвыста 165 адæймаджы. Ацы æмгъуыд тестты руаджы сбæрæг кодтой 90 рынчыны коронавирусæй, уыдон иууылдæр низ хастой рог формæйы", - загътой Sputnik Ӕнӕниздзинад хъахъхъӕнынады министрады пресс-службæйы.

Пандемийы рӕстӕгыл арӕны сӕртыл адӕмы змӕлд куыд цыд, уыдоныл афӕлгӕст сарӕзта Фӕсарӕйнаг хъуыддӕгты министрад.

"Иумӕйагӕй сисгӕйӕ 13 апрелӕй 31 августмӕ РХИ ФХМ хаххыл Хуссар Ирыстонмӕ ӕрцыд 939 адӕймаджы, Уӕрӕсемӕ ацыд 1600 адӕймаджы", - дзырдæуы сæ хъусинаджы.

Уымӕй дарддӕр ма Хуссар Ирыстонмӕ цыдысты ӕндӕр министрады уылтыл. Бæстон схемæ та у ахæм:

  • Ӕнӕниздзинад хъахъхъӕнынады министрады уылты -165
  • Мидхъуыддӕгты министрады хаххыл - 74
  • Хъахъхъӕнынады министрады хаххыл - 219
  • Уӕлвӕткон уавӕрты министрады хаххыл - 6
  • Паддзахадон ӕдасдзинады комитеты хаххыл- 39
  • Паддзахады хьахъхъӕды службӕ – 3

Имӕйагӕй ӕппӕт уагдӕттӕ уылты 13 апрелӕй 31 августмӕ Хуссар Ирыстонмӕ ӕрцыд 1500 адӕймаджы.

Карантины зонæтæ

Апрелы мæйы Хуссар Ирыстонмæ æрцæуæггæгтæ цыдысты æнæмæнг карантины уылты. Хуссар Иры фыдæр кодтой ахæм зонæтæ, рынчындоны цалдæр этажы фæстæ карантинон зонæ сарæзтой Гуырæн хæдзары зæронд бæстыхай, Дзау æмæ Знауры рынчындæттæ, Уазæгдон "Алан"-ы. Югосетпотребнадзор æрцæуæггæгтæн арæзта тесттæ, æдæппæтæй сæ нымæц уыд 5173.

Коронавирусы апарахаты ныхмæ тохы оперативон штабы 28 июля аскъуыддзаг кодтой фыццæгæм августæй æнæ карантинæй æрцæуыны фадат раттын тæссаг вирусæй чи фæрынчын ис, уыдонæн.

15 сентябрæй Хуссар Ирыстон æмæ Уæрæсейы хсæн арæныл фæндагон змæлд ацыд хуымæтæг режимы.

54
Ӕвзонг теннисисткӕ Цхинвалӕй рамбылдта бронзӕ Подмосковьейы турниры

Ӕвзонг теннисисткӕ Цхинвалӕй рамбылдта бронзӕ Подмосковьейы турниры

0
(ранӕуӕггонд 16:19 25.09.2020)
Плиты Алана уыд турниры иууыл кӕстӕрдӕр хайадисӕг, фӕлӕ уӕддӕр рамбылдта бронзӕйон майдан. Афтӕ ма ӕвзонг спортсменкӕйы банымадтой турниры иууыл перспективондӕр спортсменкӕйыл

ЦХИНВАЛ, 25 сен — Sputnik. Ӕвзонг теннисисткӕ Хуссар Ирыстонӕй Плиты Алана схызт кады пьедесталы ӕртыккаг къӕпхӕнмӕ Подмосковьейы турниры, хъусын кӕны республикӕйы фӕсивӕдон политикӕ ӕмӕ спорты фӕдыл комитеты пресс-службӕ.

Дунейы дыууӕ хатты чемпионкӕ Зоя Рудневайы мысӕнӕн турниры горӕт Втдноейы тох котой спортсментӕ Мӕскуы, Мӕскуыйы область, Тверь, Калуга, Рязань, Ярославль, Воронеж ӕмӕ Уӕрӕсейы ӕндӕр горӕттӕ ӕмӕ регионтӕй.

Юная теннисистка Алана Плиева из Южной Осетии завоевала бронзу на турнире в Подмосковье
Ӕвзонг теннисисткӕ Цхинвалӕй рамбылдта бронзӕ Подмосковьейы турниры

"Фарастаздзыд Плиты Алана рамбылдта йӕ ныхмӕлӕуджыты Мӕскуы, Мӕскуыйы область ӕмӕ Калугайӕ 3:0, 3:1 ӕмӕ 3:2 хыгъдӕй ӕмӕ бацахста дыккаг бынат ӕвзарӕн этапы. Фӕлӕ уый фӕстӕ ирон спортсменкӕ фембылд 2:3 хыгъдӕй турниры фидӕны уӕлахиздзау Олеся Усовайӕн, кӕцы дзы уыд дыууӕ азы хистӕрдӕр", - дзырдӕуы хъусинаджы.

Плиты Алана уыд турниры иууыл кӕстӕрдӕр хайадисӕг, фӕлӕ уӕддӕр рамбылдта бронзӕйон майдан. Афтӕ ма ӕвзонг спортсменкӕйы банымадтой турниры иууыл перспективондӕр спортсменкӕйыл.

0