Ирон къӕбиц

Ирон националон къӕбицы хӕринӕгтӕй иу хатт дӕр чи саходы, уымӕн свӕййынц йӕ уарзон хӕринӕгтӕ. Уӕлибыхтӕ, ирон цыхт, ирон бӕгӕны, дзыкка, физонӕг, цӕхджынтӕ, лауызтӕ ацы хӕрзад хӕринӕгтӕ сты тынг популярон канд ирӕтты хсӕн нӕ, фӕлӕ ма ӕндӕр адӕмты хӕттытӕм дӕр.